wat kan ik voor u betekenen - site Roland de Vries

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

wat kan ik voor u betekenen

Enkele voorbeelden

Ontwikkelingsgerichtheid als belangrijke succesfactor voor managers
Een (inhoudelijke) manager heeft vastgesteld dat ontwikkelingsgerichtheid een belangrijke succesfactor is voor zijn organisatie(onderdeel). In de praktijk blijkt het niet altijd mee te vallen om dit gedachtegoed centraal te stellen in de omgang met zijn medewerkers en de boodschap adequaat over te brengen.

Human accompany richt zich op:

 zicht krijgen op eigen stijl van handelen en het effect daarvan op anderen;
 eigen ontwikkeling en organisatie-ontwikkeling leren hanteren in relatie tot de ontwikkeling van medewerkers;
 praktijksituaties doorspreken en vertalen naar eigen handelen.


Behoefte aan een persoonlijke ‘sparringpartner’
Een manager of directeur die al enige jaren de leiding over een organisatie heeft, merkt dat hij in de praktijk weinig directe feedback krijgt. Hij heeft behoefte aan een persoonlijke ‘sparringpartner’ met wie hij gedachten, beelden, onzekerheden en ideeën voor de toekomst kan delen.

Human accompany richt zich op:

 als vertrouwenspersoon inleven in de wereld van de manager;
 samen kijken naar kansen en mogelijke bedreigingen;
 katalysator zijn in het uitwerken van nieuwe mogelijkheden in de toekomst.


Gesprekspartner voor sleutelfunctionarissen
Een sleutelfunctionaris heeft de taak om de strategische koers van de organisatie uit te zetten en het gewenste proces in beweging te brengen. De functionaris is vaak eenzaam in zijn rol en heeft behoefte aan een persoonlijk klankbord.

Human accompany richt zich op:

 als vertrouwenspersoon naast de functionaris staan en zich inleven in de denkwereld van de persoon;
 neutraal meedenken en gekozen opties spiegelen.


Meer ambitie dan mogelijk is
Door de aard en omvang van de organisatie waar hij werkt, zijn er voor een medewerker op termijn weinig of geen mogelijkheden meer aanwezig die aansluiten op zijn persoonlijke ambities.

Human accompany richt zich op:

 zicht krijgen op eigen mogelijkheden in relatie tot het gewenste loopbaanpad;
 begeleiden bij oriëntatie op nieuwe mogelijkheden en sectoren;
 steun bieden bij het maken en eventueel realiseren van een realistisch ontwikkelplan.


Vastgelopen in functioneren
Een medewerker loopt vast in zijn functioneren. Hij heeft al een voorgeschiedenis van stress, spanning en ziekte-uitval. Eerdere interventies hebben nog niet het gewenste effect gehad. De kandidaat is loyaal aan de organisatie, maar heeft steeds minder vertrouwen in de geboden oplossingen. Naar de toekomst toe is onduidelijk of er intern nog mogelijkheden zijn voor hem. Het zelfvertrouwen neemt sterk af.

Human accompany richt zich op:

 onafhankelijk zicht krijgen op de eigen mogelijkheden als basis voor hernieuwd zelfvertrouwen;
 vlot trekken binnen de organisatie (zicht krijgen op het gedrag van anderen en het effect daarvan op het eigen ik);
 mogelijkheden aanreiken om naar buiten te ‘durven’ kijken;
 de best passende plek definiëren binnen en/of buiten de organisatie;
 begeleiden van ‘ronde tafel’ gesprekken met alle betrokkenen;
 ervoor zorgen dat de plek bereikt wordt;
 steun bieden bij de eerste onwennige stappen in een nieuwe of aangepaste functie.


Boventalligheid na langdurig dienstverband
Een medewerker wordt boventallig na een langdurig dienstverband. Hij heeft een specifiek vakgebied en heeft weinig of geen zicht op de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt of binnen andere organisaties en culturen. De kandidaat voelt zich geïsoleerd staan en slaat dicht. Zijn verknochtheid aan de werkgever wreekt zich.

Human accompany richt zich op:

 emotionele opvang in een zwaar verwerkingsproces;
 zicht krijgen op eigen mogelijkheden als basis voor zelfvertrouwen en om vlot te trekken;
 vaardigheden en stijl vertalen naar nieuwe en onbekende werk- en taakgebieden;
 onbekende gebieden durven verkennen;
 steun bieden bij het zoeken in het onbekende;
 als achtervang dienen bij de eerste stappen in nieuwe werkomgevingen.


Het gevoel niet begrepen te worden
Een medewerker heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat. Hij spreekt dat niet uit, maar stelt zich weerbarstig of afzijdig op. De mogelijkheid dat er eindelijk iemand is die de tijd neemt om zich echt in zijn situatie te verdiepen en samen te kijken naar oplossingen, zou hem goed doen.

Human accompany richt zich op:

 in kaart brengen van de eigen situatie en van alle (ogenschijnlijk) tegengestelde krachten die een rol spelen;
 zicht krijgen op eigen mogelijkheden als basis voor zelfvertrouwen;
 gewenste situatie definiëren;
 steun bieden bij het werken naar de gewenste situatie.


Langdurig ziekteverzuim belemmert terugkeer
Als gevolg van langdurig ziekteverzuim is het niet meer mogelijk te re-integreren in de oude functie. De medewerker wil op zoek gaan naar een nieuwe functie of werkzaamheden die hem weer plezier en voldoening geven. Gedurende de begeleiding wordt rekening gehouden met de eventuele beperkingen in opbouw.

Human accompany richt zich op:

 in kaart brengen van eigen situatie en van alle belangen die een rol spelen;
 zicht krijgen op eigen mogelijkheden als basis voor zelfvertrouwen en om vlot te trekken;
 vaardigheden en stijl vertalen naar nieuwe werk- en taakgebieden;
 onbekende gebieden durven verkennen;
 steun bieden bij het zoeken in het onbekende;
 als achtervang dienen bij de eerste stappen in nieuwe werkomgevingen.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu