algemene voorwaarden - site Roland de Vries

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

algemene voorwaarden

Artikel 1
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Roland de Vries*human accompany terzake van advies- en begeleidingsprogramma’s in welke vorm dan ook.

Artikel 2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Roland de Vries*human accompany schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Op de betrekkingen tussen Roland de Vries*human accompany en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen inzake de uitvoering van opdrachten zal door partijen eerst middels mediation getracht worden tot overeenstemming te komen.

Artikel 4
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
b) Opdracht: de overeenkomst tussen Roland de Vries*human accompany en de opdrachtgever.
c) Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen persoon, die door Roland de Vries*human accompany voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de intentie tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 5
Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met één der adviseurs van Roland de Vries*human accompany wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
De door ons aan wederpartij uitgebrachte offerten zijn gebaseerd op de informatie die ons door wederpartij wordt verstrekt. De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Roland de Vries*human accompany schriftelijk aanvaardt en, indien van toepassing,  de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Inzake adviesopdrachten

Artikel 6
 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning en werkwijze uitvoeren van opdrachten tijdig in ons bezit zijn. De bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van opdrachtgever moeten tijdig voor ons beschikbaar zijn.
 Opdrachtgever zal derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht verlenen dan met onze toestemming.
 Op ons verzoek en indien noodzakelijk zal door opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht een werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7
Na overleg met opdrachtgever is Roland de Vries*human accompany gerechtigd om de samenstelling van het adviseursteam te wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 8
 Een in de opdrachtbevestiging opgegeven duur van de opdracht is altijd indicatief, aangezien deze mede beïnvloed wordt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer gelegen, zoals de kwaliteit van de gegeven informatie van opdrachtgever en de medewerking die door aangewezen personen wordt gegeven.
 Inspanningen ten behoeve van adviesdiensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De opdrachten worden uitgevoerd vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling, hetgeen onverlet laat, dat over de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt, wel overleg gepleegd wordt met de opdrachtgever

Artikel 9
Indien een van de beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform opdrachtbevestiging en eventuele latere schriftelijk vastgelegde, nadere opdrachtspecificaties, kan de opdracht tussentijds worden beëindigd. Opzegging geschiedt middels een aangetekend schrijven, gericht aan de andere partij met daarin de motivatie van de opzegging. Door de opzeggende partij dient een opzegtermijn van een maand in acht genomen te worden voor opdrachten met een duur van meer dan twee maanden, voor opdrachten met een duur van minder dan twee maanden is dat twee weken. Alvorens tot opzegging over te gaan dient de opzeggende partij eerst overleg te plegen met de andere partij teneinde te trachten aan de gerezen bezwaren tegemoet te komen. Opdrachtgever is bij tussentijdse opzegging een vergoeding verschuldigd ad 15% van het als bovengrens aangegeven totaal te declareren bedrag, en is daarnaast gehouden alle tot het moment van opzegging en daarna ten behoeve van de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden conform het overeengekomen tarief te vergoeden.
Ingeval van faillissement, staking bedrijfsvoering, surseance van betaling, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 10
In geval van overmacht, waardoor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht niet gevergd kan worden, is Roland de Vries*human accompany bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de overmacht veroorzakende omstandigheid. Wederpartij heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

Inzake begeleidingsopdrachten

Artikel 11
 De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Roland de Vries*human accompany garandeert alle haar ten dienste staande middelen optimaal in te zetten tot het tijdstip, waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door Roland de Vries*human accompany niet langer te willen aanvaarden, c.q. Roland de Vries*human accompany de begeleiding op de voet van artikel 10 laatste alinea heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
 Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Roland de Vries*human accompany en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 12
De faciliteiten, informatie en diensten van Roland de Vries*human accompany staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik. Het staat de cliënt niet vrij één en ander te gebruiken voor publicatie, commercieel gebruik etc. respectievelijk ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 13
Op basis van de informatie verstrekt tijdens de oriënterende gesprekken kan - van de aanvang af - een begeleidingsperiode van beperkte duur worden overeengekomen.

Artikel 14
Indien, in afwijking van de informatie verschaft tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt, zich omstandigheden voordoen of omstandigheden bekend worden, die belemmeringen inhouden bij het zich verwerven van een passende nieuwe werkkring, kan Roland de Vries*human accompany de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

Artikel 15
Roland de Vries*human accompany, opdrachtgever en cliënt verplichten zich zich te houden aan de gedragscode van de NOLOC.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 16
 Opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en reiskosten, tenzij anders vermeld.
 Reistijd wordt in rekening gebracht tot een maximum van 1 uur enkele reis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van toegezonden facturen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling  vanaf de factuurdatum een rente per maand of gedeelte daarvanverschuldigd van 2% boven het op dat moment geldende promessedisconto over het nog openstaande factuurbedrag. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van de niet of te late betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Indien betaling van een aan opdrachtgever toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 weken na factuurdatum, is Roland de Vries*human accompany bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
 Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

Vrijwaring

Artikel 17
Ofschoon opdrachten door Roland de Vries*human accompany naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de resultaten. Roland de Vries*human accompany is niet aansprakelijk voor eventuele schade, noch van opdrachtgever, noch van derden welke mocht ontstaan op grond van door ons verstrekte adviezen. Opdrachtgever zal ons vrijwaren van aanspraken van derden ter zake.

Artikel 18
Mochten zich in het kader van de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de aanvang van de opdracht niet voorzien waren, dan zullen partijen in onderling overleg naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zoeken. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, geldt het bepaalde in artikel 15.  

Artikel 19
Roland de Vries*human accompany behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

Versie: april 2006

Bijlage 1

Klachtenreglement:
 Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden;
 De cliënt ontvangt binnen twee weken van Roland de Vries*human accompany een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de ingediende klacht;
 Indien een klacht niet in behandeling wordt genoemd wordt  de indiener van de klacht hierover uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hierover geïnformeerd.
 De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest;
 De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden;
 Binnen 6 weken na datum ontvangst handelt het bedrijf de klacht af;
 Het bedrijf stelt de cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.
 De bij Roland de Vries*human accompany ingediende klachten worden op een systematische wijze geregistreerd en gevolgd in een klachtenoverzicht. Dit overzicht wordt ten aanzien van UWV-clienten eens per kwartaal aan het UWV beschikbaar gesteld
 In het klachtenoverzicht wordt vastgelegd:

o Het totaal aantal ingediende klachten
o Het aantal klachten dat niet in behandeling is genomen met vermelding van de termijn van afhandeling
o Het aantal klachten dat in behandeling is genomen
o Het aantal klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.  

 Het klachtenreglement maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Roland de Vries*human accompany en wordt op verzoek van de cliënt verstrekt. Bij de intake van de kandidaat van de client wordt melding gemaakt van de algemene voorwaarden, het klachten reglement en het privacyreglement.
 Roland de Vries*human accompany heeft afspraken met een onafhankelijke jurist die in voorkomende gevallen optreedt als klachtenfunctionaris. De gegevens van deze functionaris zijn bekend bij het secretariaat en worden kenbaar gemaakt aan de klager indien een klacht in behandeling wordt genomen.

Versie: oktober 2010

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu